(2) Zbog potreba službe inspektor je dužan obavljati posao prema rasporedu radnog vremena, uključujući i rad noću te rad u smjenama. (4) Inspekcija rada sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije, njegovih pododbora i stručnih tijela te provodi dogovorene zajedničke aktivnosti inspektora rada u državama članicama Europske unije. (5) Ako podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđivane, podnositelja će se obavijestiti da je postupljeno po predstavci. 81/13., 14/14. (1) Poslove višeg građevinskog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 25. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad građevinske inspekcije, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor rješenjem naređuje investitoru odnosno vlasniku zabranu uklanjanja građevine odnosno njezina dijela ako se građevina ili njezin dio uklanja bez projekta uklanjanja građevine ili protivno posebnom zakonu kojim se uređuje upravno područje gradnje. UVJETI ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA, Radna mjesta rukovodećih državnih službenika. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor rješenjem naređuje investitoru odnosno vlasniku građevine rok u kojemu je obvezan uskladiti: 1. građenje s građevinskom dozvolom ako utvrdi da se građevina gradi protivno izvršnoj građevinskoj dozvoli, 2. građenje s glavnim projektom, drugim propisima ili pravilima struke koji se odnose na građenje građevine ako utvrdi da se građevina koja se može graditi bez građevinske dozvole gradi protivno glavnom projektu, propisima odnosno pravilima. Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. (8) Glavni državni inspektor ujedno upravlja i središnjim uredom iz članka 29. ovoga Zakona. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. Sva prava pridržana. (3) Na temelju prikupljene dokumentacije i podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni inspektor ocjenjuje osnovanost provedbe inspekcijskog nadzora. (1) Inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja tržišna inspekcija. (1) Inspekcijske poslove u području ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida obavlja energetska inspekcija za naftno rudarstvo. (3) Prilikom uzimanja uzoraka granični sanitarni inspektor sastavlja zapisnik te jedan primjerak zapisnika obvezno uručuje stranki. – zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. (5) Prijevozna sredstva koja inspektori koriste u službene svrhe mogu biti označena znakom Državnog inspektorata i natpisom: »Državni inspektorat«. (2) Prioriteti građevinske inspekcije za planiranje i obavljanje nadzora su: – građenje u tijeku u posebno zaštićenim područjima, – građenje u tijeku izvan građevinskih područja i/ili protivno planiranoj namjeni, – građenje javnih zgrada i građevina (škole, vrtići, bolnice, trgovački centri, hoteli, prometnice i drugo), – građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada. ), – Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora (»Narodne novine«, br. put 6, 10020 Zagreb OIB 64546066176 telefon: +385 1 6652 777 telefaks: +385 1 6652 770. kontakt: nn@nn.hr tehnička podrška: webmaster@nn.hr www.facebook.com www.youtube.com (1) Inspekcijske poslove iz nadležnosti Državnog inspektorata obavljaju inspektori, raspoređeni na radna mjesta u središnjem uredu, područnim uredima i ispostavama područnih ureda u skladu s uredbom iz članka 29. ovoga Zakona. (4) Količina uzoraka te način i provedba uzorkovanja provode se u skladu s posebnim europskim propisima ili drugim propisima kojima se uređuju pojedina uzorkovanja za određeni proizvod ili parametar analize. 882/2004 te u skladu s posebnim propisima o veterinarstvu, službenim kontrolama, hrani i hrani za životinje, – provesti nadzor i poduzeti sve mjere koje su propisane za pošiljke iz uvoza Uredbom (EZ) br. (3) Kad prilikom uzimanja uzorka nadzirani subjekt i/ili osoba odgovorna za proizvod ne zahtijeva istodobno uzimanje uzorka za drugu analizu, smatrat će se da je suglasan s rezultatom obavljene analize službenog uzorka. (3) Poslove građevinskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije. 19/14. (1) Inspektor ne smije u neslužbene svrhe koristiti informacije, podatke ili saznanja koja ima ili su mu dostupna prilikom obavljanja poslova inspekcijskog nadzora niti smije koristiti i davati obavijesti, podatke ili saznanja za ostvarivanje bilo kakve imovinske ili druge koristi za sebe ili za drugu osobu. 99/13. 79/09. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ovlašten je utvrditi zakonitost građenja i uporabe građevina te provedbu stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina te narediti mjere propisane ovim Zakonom. (2) Za slučaj vođenja kaznenog postupka protiv inspektora, koje pokreće privatni tužitelj u vezi s obavljanjem redovitih poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga Državnog inspektorata, Državni inspektorat će predujmiti troškove inspektora u tom postupku, uključujući i zastupanja. Na portalu je dostupno: 191.100 stranica digitaliziranih novina (2017-08-09), Početna stranica | Sadržaj portala | Pomoć | Kontakt | Uvjeti korištenja. i 33/05. 80/13. – 28. ovoga Zakona ako ispunjava uvjete u pogledu vrste i stupnja obrazovanja i položi posebni stručni ispit za to područje u skladu s posebnim propisom. vrste može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, položen vozački ispit B kategorije. ODJELJAK II. Objava zajedničke komunikacije nacionalnih ureda država članica Europske unije. Inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama. – 28. ovoga Zakona, nastavljaju obavljati poslove inspekcijskog nadzora i provedbe propisa prema dosadašnjim propisima, do stupanja na snagu posebnih propisa kojima se uređuje njihovo obavljanje. Cijene oglasa na oglasnim stranicama. Ovaj Zakon objavit će u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. Ako je stranka izvršila obvezu iz inspekcijskog rješenja ili iz nekoga drugog razloga prestane obveza izvršenja inspekcijskog rješenja, inspektor će po službenoj dužnosti rješenjem obustaviti postupak izvršenja inspekcijskog rješenja. (9) Radom sektora upravljaju načelnici sektora. ), – Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. (1) Državni inspektorat je središnji državni ured. Dio NN: Službeni: Vrsta dokumenta: Ostalo: Izdanje: NN 118/2020 . (1) Inspekcijske poslove u području opreme pod tlakom obavlja inspekcija opreme pod tlakom. ), – Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 30/15. (6) Radnik i poslodavac su u smislu ovoga Zakona osobe koje se radnikom i poslodavcem smatraju prema zakonu kojim se uređuju radni odnosi odnosno zakonu kojim se uređuje zaštita na radu. (3) Inspekcijski nadzor nad građevinama koje se grade na temelju akata za građenje izdanih na temelju zakona koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona provodi se na temelju ovoga Zakona. 82/13. (7) Ako inspektor umjesto podnošenja optužnog prijedloga izda (obvezni) prekršajni nalog, tim nalogom, sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji, odlučit će i o oduzimanju predmeta. (3) Odgovorna osoba korisnika ili krajnjeg korisnika koji obavlja posebne aktivnosti u Republici Hrvatskoj na mjestu nadzora dužna je, uz ostale obveze nadzirane pravne osobe propisane ovim Zakonom, pružiti potrebnu pomoć inspektorima pri uzimanju uzoraka kemikalija iz stavka 1. ovoga članka. POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ODNOSNO SLUŽBENIM KONTROLAMA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA. ), – Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. (1) Inspekcijski postupci započeti prema odredbama: – Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. Klasa: 011-01/18-01/168 . – Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. (2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje: – mjere poljoprivredne politike i potpora, – djelovanje poljoprivrednika i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, – poljoprivredne djelatnosti i dopunske djelatnosti u poljoprivredi, – akcijski programi zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, – stavljanje na tržište i uporaba sredstava za zaštitu bilja, održiva uporaba pesticida i ostaci pesticida, – kakvoća i označivanje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, – genetički modificirano sjeme i sadni materijal, – poljoprivredna proizvodnja duhana, konoplje i maka, – ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda, – zdravstvena ispravnost i higijena/sigurnost hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane, – zahtjevi kvalitete i označivanje hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo, uključujući proizvode ribarstva, u skladu s propisima o ribarstvu i propisima kojima su uređene službene kontrole hrane, – GM hrana i GM hrana za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te označivanja na razini maloprodaje, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO, – uzgoj, odabiranje, trgovina i držanje uzgojno valjanih životinja, – rad uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija koje se bave uzgojem valjanih životinja, – uskladištenja žitarica i industrijskog bilja u okviru nadležnosti sukladno posebnom propisu, – dio područja kojim je uređen uzgoj biljaka za dobivanje droga, – proizvodnja i kakvoća grožđa, proizvodnja, kakvoća i označivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zemljopisnih oznaka, – tradicionalni izrazi za vino te promet navedenim proizvodima, kao i pravila u svezi s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda iz sektora vina, – opisivanje, prezentiranje, označivanje i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića u proizvodnji i pri stavljanju na tržište, – kakvoća, opisivanje, prezentiranje i oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u proizvodnji i pri stavljanju na tržište, – poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, korištenja oznaka na tržištu, kao i službene kontrole kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost proizvoda sa specifikacijom, nadzor nad radom kontrolnih tijela te s drugim propisanim zahtjevima, – korištenje neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima, – korištenje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kao i službene kontrole kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost proizvoda sa specifikacijom, nadzor nad radom kontrolnih tijela, – uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište, – označivanja GM hrane i nove hrane na razini maloprodaje, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO, – pristup genetskim resursima te poštena i pravična podjela dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, za biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu, genetske resurse pasmina udomaćenih životinja, genetske resurse gljiva i mikroorganizama koji se koriste u prehrambenoj industriji te genetske resurse životinjskih i biljnih patogena, – nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih oplodnji. i 127/17. (5) Zamjenik glavnog državnog inspektora za svoj rad odgovara glavnom državnom inspektoru i Vladi Republike Hrvatske. (6) Glavni državni inspektor pravilnikom propisuje izgled, vrstu, trajanje i način uporabe službene odore te uvjete i način korištenja označenih prijevoznih sredstava. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. (3) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka naplaćuju se od osoba koje su ih dužne naknaditi prema posebnom propisu. (10) Postupak uzorkovanja i rješavanje o troškovima iz ovoga članka primjenjuju se ako posebnim propisima nije drugačije uređeno. (1) Ako investitor odnosno vlasnik ne obustavi građenje nakon obustave građenja, izvršenju rješenja o uklanjanju građevine odnosno njezina dijela može se pristupiti putem treće osobe i bez prisiljavanja na izvršenje izricanjem novčanih kazni i prije isteka roka u kojem je obvezan postupiti po rješenju inspektora odnosno prije nego što su izrečene sve novčane kazne. Početna stranica Hrvatske - saznajte informacije o Hrvatskoj, pregledajte kamere hrvatskih gradova uživo i pronađite tvrtke u web katalogu hrvatskih poslužitelja weba. (6) Poslove inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: strojarstvo, elektrotehnika, kemijsko inženjerstvo, građevinarstvo, interdisciplinarne tehničke znanosti (smjer: zaštita na radu), najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

Betriebliches Beschäftigungsverbot Muster, Raimund Wallisch Frau, Samsung Galaxy View 18 4 Zoll, Iphone Komplett Löschen Ohne Apple-id, Joyn Stream On, John Play Special, Bewerbung Für Technikerschule, Songtext Hollywood La Vision Deutsch, What Is Memory Pc, Schlüsselzahl 95 Ausnahmen,